Przejdź do treści

Regulamin Klubu „SHOGUN”

I. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług oraz bezpieczeństwa w Judo Fitness Club „Shogun”, ul. Wojewódzka 2, 25-532 Kielce – zwany w dalszej części Klubem – osoby chcące zostać jego Członkiem muszą:

a) zapoznać się z Regulaminem Fitness Gym Club „Shogun”  oraz zaakceptować przedstawione w nim zasady i warunki;

b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i umieszczenie wizerunku i w systemie e-fitness z którego korzysta Klub w celach ochrony danych i sprawniejszej administracji zasobami;

c) uiścić opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem Klubu;

d) uiścić jednorazowo kaucję za wydanie karty klubowej w wysokości 20zł;

2. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia pod warunkiem, że przedstawi zgodę swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

3. Członkami Klubu mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie.

4. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznawania statusu Członka Klubu bez podawania przyczyny.

5. Wstęp na teren Klubu jest możliwy dopiero po uregulowaniu wszystkich opłat określonych w niniejszym regulaminie, zgodnie z obowiązującym cennikiem Klubu, a także po przedstawieniu oświadczenia o stanie zdrowia. W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie o stanie zdrowia podpisują rodzice lub opiekunowie prawni kandydata na Członka Klubu.

6. Osoba wyrażająca chęć wstąpienia do Klubu może, za zgodą Klubu, jednorazowo skorzystać nieodpłatnie z usług Klubu  – „free-pass”. Osoba korzystająca z usługi free-pass jest zobowiązana przestrzegać Regulaminu.

7. Członek Klubu jest zobowiązany uiszczać Opłatę Abonamentową  zgodnie Regulaminem. Członek Klubu, który nie uiści Opłaty Abonamentowej za bieżący okres rozliczeniowy tarci natychmiast prawo do uczestnictwa w Klubie, a jego status Członka Klubu i umowa Członkowska ulegają automatycznie zawieszeniu, Opłata Abonamentowa powinna być w każdym przypadku uiszczana za zaległe miesiące.

8. W przypadku nie uregulowania Opłaty Abonamentowej lub niestosownego zachowania na terenie Klubu kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu, wyproszenia z terenu Klubu, a nawet pozbawienia członkostwa w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu.

9. Uiszczenie płatności przez Członka Klubu może nastąpić gotówką lub przelewem, na konto Klubu wskazane w Umowie

10. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z uczestnictwa w Klubie jest karta klubowa (zwana dalej „kartą”). Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania i pozostawiania w recepcji swojej karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu. Pracownicy Klubu maja prawo odmówić wstępu na teren Klubu Członka, o ile nie okaże on karty klubowej.

11. Karta ma charakter imienny i nie może być odstępowana innym osobom. Uprawnienia płynące z karty mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

12. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu. Wydanie nowej karty, następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty, w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).


II. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KLUB

1.Klub oferuje następujące usługi:

A) PODSTAWOWE:

  • Siłownia
  • Fitness
  • Spinning
  • Strefa cardio

B) DODATKOWE:

  • Treningi Personalne
  • Solarium
  • Masaż
  • Sauna

Klub może zmienić zakres świadczonych usług w dowolnym czasie.

III. PRZEPSY PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE

1. Z usług klubu można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00– 22.00, oraz w soboty i niedziele w godz. 9.00– 17.00, w okresie wskazanym w Umowie Członkowskiej. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu.

2. Z usług Klubu, można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, we wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach otwarcia, z dowolną częstotliwością i dowolnie długo, z urządzeń które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych członków Klubu, chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej.

3. Klub jest zamknięty we wszystkie święta kościelne i państwowe.

4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym członków Klubu z siedmiodniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat.

5. Każdemu nowemu członkowi Klubu przysługuje spotkanie wprowadzające z trenerem.

6. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

7. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Członek powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji, bądź informacji. Jeżeli Członek Klubu nie stosuje się do postanowień Regulaminu, do poleceń trenera lub kierownictwa Klubu jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia Klubu.

8. Członkowie Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na terenie Klubu.

9. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub członków personelu Klubu, w sposób zawiniony.

10. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu w związku z zapobieganiem przeciążenia tych urządzeń i wyposażenia.

11. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć wszystkich zajęć fitness, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać trzech osób.

12. Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia z trenerem punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych (aerobic oraz spinning) po rozpoczęciu zajęć.

13. W odniesieniu do niektórych zajęć Klub zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze zapisy na takie zajęcia, wraz ze wskazaniem terminów dokonywania takich zapisów. Zarezerwowane a nie wykorzystane bez wcześniejszej rezygnacji ( na trzy godziny przed zarezerwowanymi zajęciami) zajęcia są traktowane jako wykorzystane. Nagminne niewykorzystywanie  rezerwowanych wcześniej zajęć skutkować będzie blokadą możliwości wcześniejszego zapisywania się na zajęcia.

14. Członkowie Klubu zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym w szczególności obuwia sportowego oraz ręcznika. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i poproszenia członka Klubu, który w opinii Klubu lub członka personelu Klubu, ubrany jest nieodpowiednio, o opuszczenie Klubu.

15. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

16. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie, oraz niezakłócania innym osobom możliwości korzystania z usług Klubu.

17. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie w barze Klubu.

18. Członek Klubu jest obowiązany opuścić pomieszczenia do ćwiczeń na 5 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie oraz przebieralnie będą czynne do czasu zamknięcia Klubu.

19. Osoby naruszające zasady porządku Klubu będą poproszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub postanowień niniejszego Regulaminu Klub może po jednokrotnym, pisemnym upomnieniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Również Członkowi Klubu przysługuje uprawnienie rozwiązania umowy z Klubem, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

20. Rzeczy osobiste członków Klubu powinny być przechowywane w szafkach do tego przeznaczonych, udostępnianych przez Klub jego Członkom. Opłata za wynajmowaną szafkę jest wliczona w cenę karty klubowej. Klub nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za kradzież lub zniszczenie rzeczy wartościowe.

21. Klub udostępnia bez dodatkowych opłat możliwość korzystania z sauny fińskiej w godzinach od 16.00 do 21.00, w pozostałych godzinach funkcjonowania klubu saunę można zarezerwować odpłatnie – cena za godzinę 50 zł.(max 8 osób jednocześnie).
 
22. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.

23. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren Klubu.

24. Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania, oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Pisma wysyłane na podane kierownictwu Klubu adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.

25. Klub jest uprawniony do wprowadzania zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika klubu, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie stosownej informacji na ten temat w recepcji Klubu.

IV. RODZAJE KARNETÓW

Klub oferuje Członkom Klubu następujące rodzaje karnetów:

Karnety na siłownię:

1. karnet na jeden miesiąc – 120zł. 
2. karnet na dwa miesiące – 220zł.
3. karnet na trzy miesiące –  300zł.
4. karnet miesięczny do godziny 1500 – 90zł. (klub należy opuścić do godziny 1600 w przeciwnym   razie zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 10zł.)
5. karnet miesięczny „student” – 100zł. (za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej do 24 roku życia)
6. karnet miesięczny  „senior” – 100zł. (po 55 roku życia)
7. wstęp jednorazowy – 17zł.

Karnety na fitness:

1.wstęp jednorazowy –  17zł.
2. karnet na 8 wejść   – 100zł.
3. karnet na 12 wejść – 120zł.
4 karnet fullmax  – 150zł. (upoważnia do korzystania z siłowni, fitness oraz strefy cardio w godzinach otwarcia klubu)

V. UWAGI KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Klubu.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy o korzystanie z usług Fitness Gym Club „Shogun” , której jest integralną częścią , chyba że umowa stanowi inaczej.  

4. Fitness Gym Club „Shogun”  zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana godzin otwarcia Klubu, zmiana świadczenia wybranych usług, oraz zmiana kwot wskazanych w niniejszym Regulaminie nie stanowi zamiany Regulaminu i może nastąpić w każdym czasie.

5. Każdy z członków jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu. Każdy z członków Klubu na prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w recepcji Klubu aktualną wersję Regulaminu.